Ngày đăng: 29/07/2015 Số lượt xem: 545

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy

Tới dự Hội nghị có đại diện của các Bộ: Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, các Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan thuộc bộ nông nghiệp, các Hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan đài báo.

Sau 03 năm thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay diện tích áp dụng GAP trên cả nước có tăng, tuy nhiên còn chưa ổn định, nguyên nhân chính là chưa gắn kết chặt chẽ và có hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết do chưa có những chính sách hấp dẫn.

 

Công tác triển khai hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg còn gặp nhiều khó khăn do không có nguồn/dòng kinh phí riêng mà phải lồng ghép vào các Chương trình, Dự án. Bên cạnh đó nhiều tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể và chưa lập các Dự án để triển khai hỗ trợ nên người sản xuất khó tiếp cận và hưởng chính sách.

Theo VietGAP

Tin mới nhất