Ngày đăng: 29/07/2015 Số lượt xem: 464

Lâm Đồng đẩy mạnh sản xuất theo quy trình VietGAP

Với thế mạnh phát triển sản xuất một số cây trồng như rau, hoa, chè, cây ăn quả và cây công nghiệp các cơ sở sản xuất tại đây đa số đã áp dụng Quy trình VietGAP.

Tính đến tháng 11 năm 2014 trên toàn tỉnh Lâm Đồng có 167 cơ sở sản xuất trồng trọt được chứng nhận VietGAP (Giấy chứng nhận VietGAP đang còn hiệu lực) với 1.408,86 ha, trong đó diện tích rau được chứng nhận VietGAP là 975,56ha, chè là 328,37, cây ăn quả là 99,43ha, cà phê là 04 ha, lúa là 1,5 ha. 

Nhằm đẩy mạnh việc áp dụng quy trình VietGAP trong sản xuất, trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng và ban hành Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 về việc Ban hành quy định về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong đó đối tượng ưu tiên hỗ trợ là rau, quả có quy mô trên 1 ha/cơ sở, chè có quy mô trên 2 ha/cơ sở.

Nội dung hỗ trợ cụ thể là :

1. Hỗ trợ áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sử dụng giống kháng sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM): nội dung chi và mức chi theo Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

2. Hỗ trợ 5.000.000 đồng/cơ sở để phân tích mẫu đất, nước, sản phẩm trước và sau khi thực hiện mô hình.

3.  Hỗ trợ 5.000.000 đồng/cơ sở để thuê tổ chức tư vấn kỹ thuật, đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động tại cơ sở áp dụng VietGAP lần đầu.

4. Hỗ trợ 100% kinh phí và không quá 15.000.000 đồng/cơ sở để thuê tổ chức chứng nhận để đánh giá, cấp Giấy chứng nhận VietGAP lần đầu.

5. Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên sẵn có cùng những chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, hy vọng Lâm Đồng sẽ là tỉnh dẫn đầu cả nước về áp dụng quy trình VietGAP từ đó làm tăng giá trị sản phẩm nông sản góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

 

Theo VietGAP

Tin mới nhất