Ngày đăng: 22/01/2014 Số lượt xem: 2753

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAP trên rau, quả

Mục đích của sổ tay Cuốn sổ tay này hướng dẫn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), bao gồm nội dung/hướng dẫn và quy trình chi tiết cho sản xuất rau, quả ở Việt Nam

Tài liệu này sẽ giúp các nhà sản xuất xác định và phân tích các mối nguy xảy ra trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và các giải pháp điều chỉnh để đảm bảo sản phẩm rau, quả được an toàn và có chất lượng cao để cung cấp cho người tiêu dùng.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Sổ tay này chỉ áp dụng để sản xuất rau theo phương thức sản xuất ngoài đồng, trong nhà có mái che, trồng trên đất, trên giá thể hoặc thuỷ canh. 

2. Đối tượng áp dụng

            Sổ tay được phục vụ cho các nhà sản xuất rau, quả tươi ở Việt Nam và là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, kỹ thuật, giảng dạy và các tổ chức chứng nhận VietGAP.

Chi tiết

Tin mới nhất