Ngày đăng: 16/11/2016 Số lượt xem: 1261

Kỹ thuật sản xuất cây đậu rau an toàn theo VietGAP

Tác giả: GS-TS Nguyễn Văn Tuất, ThS Bùi Thị Huy Hợp, ThS Nguyễn Xuân Điệp, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN. Lê Thị Liên.

 

Sản xuất rau an toàn là phương pháp canh tác rau tổng hợp nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tổ chức Hợp tác Nông nghiệp và Lương thực châu Á (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative-AFACI) thuộc Tổng cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) thành lập năm 2009, nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp bền vững trong khu vực châu Á, góp phần phát triển kinh tế phù hợp trong các nước châu Á thông qua sự hợp tác công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực thực phẩm. Kế hoạch hoạt động chính của AFACI liên quan đến hợp tác quốc tế cho phát triển công nghệ nông nghiệp và thực phẩm bền vững để đối phó với biến đổi khí hậu, phát triển bảo tồn, ứng dụng công nghệ môi trường nông nghiệp và tài nguyên di truyền, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và xoá đói - giảm nghèo.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép tham gia và thực hiện dự án “Phát triển chương trình GAP phù hợp với địa phương và hệ thống thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp". Mục tiêu của dự án nhằm chia sẻ thông tin về nghiên cứu và tổ chức hệ thống thông tin về sản xuất nông nghiệp an toàn. Nâng cao chất lượng và an toàn của các sản phẩm nông nghiệp ở các nước châu Á thông qua GAP thành lập và thiết lập hệ thống thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp giữa các nước thành viên AFACI.

 

Chi tiết

Tin mới nhất