Ngày đăng: 18/02/2014

Sửa đổi, bổ sung điều 20 thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Tải xuống

Pháp quy mới nhất