Văn bản pháp quy


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 20/2016/QĐ-UBND 26/04/2016 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT 28/05/2015 Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, LN và TS Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT 28/05/2015 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số 21 /2015/QĐ-UBND 14/05/2015 Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Thông tin chi tiết Tải xuống
Báo cáo GAP-2015 11/05/2015 Báo cáo cuối kỳ Thông tin chi tiết Tải xuống
Quy chuẩn QCVN 01-132:2013/BNNPTNT 21/07/2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế. Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 59 /2012/TT-BNNPTNT; 09/11/2012 21/07/2014 Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư Số: 55/2012/TT-BNNPTNT; 31/10/2012 21/07/2014 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số: 379/QĐ-BNN-KHCN 21/07/2014 Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL 18/02/2014 Phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc" Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg 18/02/2014 Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN 18/02/2014 sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 352/HD-TT-CLT ngày 25/03/2009 18/02/2014 Thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 87/2011/TT-BNNPTNT 18/02/2014 Sửa đổi, bổ sung điều 20 thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Thông tin chi tiết Tải xuống